Διατριβή: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΖΩΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ CARABIDAE ΚΑΙ TENEBRIONIDAE - Κωδικός: 8742
Greek