Διατριβή: ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΤΗΣ ΣΑΚΧΑΡΑΙΜΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΕΠΙ ΟΡΘΟΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΟΠΙΚΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ. (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) - Κωδικός: 7373
Greek