Διατριβή: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟ-ΟΓΚΟΝΙΔΙΟΥ C-MYC - Κωδικός: 6027
Greek