Διατριβή: Καινοτόμες και εύρωστες μέθοδοι για την αυτόματη ταύτιση δεδομένων εικόνων - Κωδικός: 48925
Greek