Διατριβή: Η εδαφική διάσταση της πολιτικής συνοχής για την προγραμματική περίοδο 2014-2020: συγκριτική ανάλυση του βαθμού ενσωμάτωσης της εδαφικής διάστασης στον αναπτυξιακό προγραμματισμό της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Κωδικός: 47813
Greek