Διατριβή: Αναγνώριση χαρακτηριστικών 2Δ/3Δ αντικειμένων με καινοτόμες τεχνολογίες βαθιάς μάθησης και αλληλεπίδρασης - Κωδικός: 47421
Greek