Διατριβή: Μοντέλα νευρωνικών δικτύων για την αναγνώριση και έλεγχο συστημάτων καθώς και την ανίχνευση σφαλμάτων στη λειτουργία τους - Κωδικός: 47209
Greek