Διατριβή: Βλάβες Essex-Lopresti και επιμήκης κερκιδωλενική αστάθεια: εμβιομηχανική μελέτη για την ανακατασκευή της κεντρικής δέσμης της μεσόστεου μεμβράνης του αντιβραχίου - Κωδικός: 46746
Greek