Διατριβή: Μελέτη του διεγχειρητικού ενδοθηλιακού τραύματος των εμφυτευθέντων φλεβικών μοσχευμάτων κατά την αορτοστεφανιαία παράκαμψη και συσχέτιση με διεγχειρητικά μέτρα προστασίας - Κωδικός: 46669
Greek