Διατριβή: Αυτοματοποιημένη αναπαράσταση, αξιολόγηση ποότητας, οπτικοποίηση και προσαρμογή στις αλλαγές για οικοσυστήματα βάσεων δεδομένων - Κωδικός: 46274
Greek