Διατριβή: Ειδικοί αλλοιωγόνοι μικροοργανισμοί και η επίδραση τους στην ποιότητα και στην τύχη των παθογόνων μικροοργανισμών στα αλιευτικά προϊόντα - Κωδικός: 46153
Greek