Διατριβή: Διαχείριση ζήτησης σε έξυπνα δίκτυα ενέργειας: αλγοριθμικές, οικονομικές και παιγνιοθεωρητικές πτυχές της ενεργού συμμετοχής των χρηστών - Κωδικός: 45484
Greek