Διατριβή: Θερμο - οικονομική βελτιστοποίηση κύκλου rankine οργανικού μέσου σε πολλαπλές κλίμακες ισχύος και αξιολόγηση μεθόδων αύξησης της ενεργειακής και εξεργειακής του απόδοσης - Κωδικός: 44743
Greek