Διατριβή: Αλλαγή του οργανωτικού μοντέλου των επιχειρήσεων λόγω των νέων τεχνολογιών: μια έρευνα στις μετασχηματιστικές επιπτώσεις της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στα ξενοδοχεία και το πλαίσιο εξέλιξης του επιχειρηματικού μοντέλου - Κωδικός: 44505
Greek