Διατριβή: Ανάπτυξη καινοτόμων αναλυτικών μεθοδολογιών στηριζόμενων στη φασματομετρία μάζας για τη μελέτη της μοίρας βιοδραστικών φυσικών προϊόντων μετά τη χορήγησή τους μέσω τροφής: βιοδιαθεσιμότητα, μεταβολισμός / μεταβολομικές μελέτες - Κωδικός: 44054
Greek