Διατριβή: Χαρακτηρισμός και ταυτοποίηση καραβίδων εσωτερικών νερών της ηπειρωτικής Ελλάδας - Κωδικός: 43993
Greek