Thesis: KORONARMORPHOLOGIE NACH INTRAVENOSER STREPTOKINASETHERAPIE DES AKUTEN HERZINFARKTES - ID: 4367
English