Διατριβή: Εκτιμώντας την αλληλεπίδραση μεταξύ της γλώσσας και της μάθησης κατηγοριών: η επίδραση των λεκτικών ετικετών για τα αντικείμενα κατηγοριοποίησης και για τις σχηματιζόμενες κατηγορίες - Κωδικός: 43466
Greek