Διατριβή: Μοντελοποίηση σε πολλαπλές κλίμακες των αλλαγών κάλυψης/χρήσης γης με χρήση γεωπληροφορικής και προσομοίωση εναλλακτικών σεναρίων - Κωδικός: 43166
Greek