Διατριβή: Προσδιορισμός κριτηρίων αστοχίας υλικών και εφαρμογή τους σε κώδικα πεπερασμένων στοιχείων για την προσομοίωση απόκρισης της γάστρας πλοίων σε ακραία φορτία - Κωδικός: 42901
Greek