Διατριβή: Αξιολόγηση μη ψηλαφητών συμπαγών αλλοιώσεων μασού από βιοπτικό υλικό υποβοηθούμενης υπό αναρρόφηση βιοψίας (μαμμοτόμε), με την εφαρμογή νέων κυτταρολογικών τεχνικών και ανοσοκυτταροχημείας - Κωδικός: 42323
Greek