Διατριβή: Ο πολυμορφισμός του CYP450 2C19 και επιδράσεις στην λειτουργία του ενδοθηλίου, στην λειτουργικότητα των μεγάλων αγγείων και στην υποκλινική φλεγμονή σε στεφανιαίους ασθενείς - Κωδικός: 42209
Greek