Διατριβή: Κλινικοί και γενετικοί παράγοντες σχετιζόμενοι με την οστεονέκρωση των γνάθων σε ασθενείς με κακοήθεια που λαμβάνουν αντιοστεοκλαστικούς παράγοντες - Κωδικός: 41698
Greek