Διατριβή: Μηχανική μάθηση και εικονικά περιβάλλοντα για ενίσχυση της ανθρώπινης μάθησης: εφαρμογή στην κατανομή φυσικών πόρων - Κωδικός: 41556
Greek