Διατριβή: Μοντελοποίηση πολυδιάστατων χρηματοοικονομικών δεδομένων με την χρήση μπεϋζιανής στατιστικής και άδηλων κανονικών μεταβλητών - Κωδικός: 41520
Greek