Διατριβή: Υποδομές ανοιχτών κυβερνητικών δεδομένων: ανάλυση πεδίου, σχεδιασμός υποδομών και αξιολόγηση - Κωδικός: 41025
Greek