Διατριβή: Υποδείγματα της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδομένων για την αξιολόγηση και τη διοίκηση της εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών: εμπειρικά ευρήματα από την υλοποίηση ενός προγράμματος κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης - Κωδικός: 40822
Greek