Διατριβή: Συνδυασμένη μεθοδολογία ποσοτικοποίησης εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων, από τα καράβια: εκτίμηση του επαγόμενου κοινωνικού κόστους και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής αποδοτικότητας των λιμένων - Κωδικός: 40767
Greek