Διατριβή: Μεθοδολογίες ανάπτυξης ασαφών συστημάτων ταξινόμησης με χρήση εξελικτικών αλγορίθμων: εφαρμογή σε προβλήματα υψηλής διαστατικότητας - Κωδικός: 39930
Greek