Διατριβή: Σπειροκαρβοκυκλικά και αρυλοϋποκατεστημένα 2,6-δικετοπιπεραζινο-1-ακετοϋδροξαμικά και σπειροκαρβοκυκλικά Ν-[(2,6-δικετοπιπεραζιν-1-υλ)ακετυλο] γλυκινοϋδροξαμικά οξέα: σχεδιασμός, σύνθεση και αξιολόγηση της αντιτυπανοσωμιακής in vitro δράσης - Κωδικός: 39815
Greek