Διατριβή: Μηχανισμοί βελτιστοποίησης χρονοπρογραμματισμού και διαχείρισης πόρων για διασφάλιση ποιότητας υπηρεσίας σε ασύρματα δίκτυα - Κωδικός: 39567
Greek