Διατριβή: Ανάπτυξη και αξιολόγηση ημι–εμπειρικού θερμοδυναμικού πολυζωνικού μοντέλου για την εκτίμηση των εκπομπών οξειδίου του αζώτου και του ιστορικού του σχηματισμού τους σε κινητήρες ντίζελ από το μετρημένο διάγραμμα πίεσης του θαλάμου καύσης - Κωδικός: 39466
Greek