Διατριβή: Μέθοδοι φασματικών πεπερασμένων στοιχείων στο πεδίο του χρόνου για την ανάλυση κυματικής διάδοσης σε σύνθετες πολύστρωτες πλάκες με ενεργούς πιεζοηλεκτρικούς αισθητήρες - Κωδικός: 39400
Greek