Διατριβή: Οι εξελίξεις και η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου στην Ελλάδα και διεθνώς: έρευνα της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου σε εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.), ακολουθώντας το υπόδειγμα COSO - Κωδικός: 39346
Greek