Διατριβή: Η επίδραση της αυξημένης πίεσης άρδευσης των στεφανιαίων αρτηριών στο φαινόμενο της μη επαναρροής (no reflow) και την έκταση του αιμορραγικού εμφράκτου σε πειραματικό μοντέλο ισχαιμίας-επαναιμάτωσης - Κωδικός: 39279
Greek