Διατριβή: Ο ρόλος της νυχτερινής αρτηριακής πίεσης στις βλάβες οργάνων στόχων σε υπερτασικούς ασθενείς: σύγκριση της νυχτερινής ΑΠ σε σχέση με την ΑΠ ημέρας και την 24ωρη ΑΠ όσον αφορά την επίδραση τους στο μυοκάρδιο, τους νεφρούς και τα αγγεία - Κωδικός: 39269
Greek