Διατριβή: Διερεύνηση τριβολογικής συμπεριφοράς επιφανειών με μακροτραχύτητα (μικροδομή) που λειτουργούν υπό συνθήκες ελαστοϋδροδυναμικής λίπανσης - Κωδικός: 39061
Greek