Διατριβή: Κριτήρια επιλογής φορέων αλλαγής: o ρόλος και η συνεισφορά τους στην διαμόρφωση απόψεων απέναντι στην αλλαγή και στην επιτυχή έκβασή της - Κωδικός: 38959
Greek