Διατριβή: Κλινικά χαρακτηριστικά, συνοσηρότητα, ψωρίαση τύπου I & τύπου II: ομοιότητες, διαφορές και συσχέτιση με αντιγόνα ιστοσυμβατότητας και πολυμορφισμούς γονιδίων - Κωδικός: 38474
Greek