Διατριβή: Αυτοματοποίηση μαζικών εκτιμήσεων αξιών ακινήτων για τον ελληνικό χώρο - Κωδικός: 38214
Greek