Διατριβή: Ανάλυση της περιφερειακής καινοτομικής δραστηριότητας: μια εμπειρική εφαρμογή της συνάρτησης παραγωγής γνώσης - Κωδικός: 38209
Greek