Διατριβή: Διευρύνοντας το μεθοδολογικό πλαίσιο των ολοκληρωμένων μοντέλων χρήσεων-γης και μεταφορών: αξιολόγηση πολιτικών και χωρικά οικονομετρικά μοντέλα - Κωδικός: 38082
Greek