Διατριβή: Αυθεντικοποίηση με χρήση οπτικής πληροφορίας και διαχείριση πρόσβασης με δυναμικές παραμέτρους σε πληροφοριακά συστήματα - Κωδικός: 37601
Greek