Διατριβή: Οι συμπράξεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) στη διαδικασία της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα - Κωδικός: 37313
Greek