Διατριβή: Νέες τεχνικές και υλικά για την ενίσχυση πλαισίων οπλισμένου σκυροδέματος μέσω εμφατνούμενης τοιχοποιίας: πειραματική και αναλυτική μελέτη - Κωδικός: 36844
Greek