Διατριβή: Σύμμεικτες πλάκες από παραμένοντες τύπους ινοπλεγμάτων σε ανόργανες μήτρες και οπλισμένο σκυρόδεμα: πειραματική διερεύνηση μηχανικής συμπεριφοράς και βέλτιστος σχεδιασμός - Κωδικός: 36832
Greek