Διατριβή: Αποδοτική επεξεργασία ερωτημάτων σε κατανεμημένα συστήματα βάσεων δεδομένων - Κωδικός: 36705
Greek