Διατριβή: Αξιολόγηση επίδοσης του τραπεζικού μάνατζμεντ μέσω της μέτρησης της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοδοτούμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) με τη χρήση μοντέλων credit scoring, κατά τη διάρκεια της κρίσης - Κωδικός: 36143
Greek