Διατριβή: Περιφερειακή οργάνωση της καινοτομίας στην Ευρώπη μέσω της γεωγραφικής ανάλυσης των ευρεσιτεχνιών - Κωδικός: 36040
Greek