Διατριβή: Περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και η συνεισφορά των φυσικών πόρων στην παραγωγή και στην ανάπτυξη: το ζήτημα της σπανιότητας των φυσικών πόρων και οι επιπτώσεις του στις δυνατότητες για μια βιώσιμη ανάπτυξη - Κωδικός: 35559
Greek